צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בודק שכר

מהו בודק שכר?

בודק שכר הוא מי שהוסמך ע"י משרד העבודה לבצע בדיקות אצל חברות ומעסיקים, או מזמיני שירות/קבלני כוח אדם, כדי לוודא עמידה בתנאי העבודה והשכר של העובדים, בהתאם לחוקי העבודה. במצבים של הפרות שכר, כדי לאמת שאכן ההפרות תוקנו במלואן, משרד העבודה הכשיר בודקי שכר מוסמכים שאך ורק הם יכולים להוציא אישור בודק שכר על תיקון ההפרות שנערכו אצל המעסיקים ומזמיני השירות.

מהו החוק שבאמצעותו פועל בודק השכר?

בודק השכר פועל מתוקף סעיף 40 "לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – התשע"ב 2011", שנכנס לתוקף בחודש יוני 2012. החוק מטיל על קבלני כוח אדם ועל לקוחותיהם שהם "מזמיני השירות", וכן על מעסיקים, אחריות מוגברת בכל הקשור לשמירה על זכויותיהם של עובדים ושל עובדי קבלן. החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, מטיל אחריות מוגברת על המעסיקים לרבות קבלנים, מזמיני שירות ומעסיקים, ומפעיל סנקציות מחמירות בתחום המנהלתי, האזרחי ואף הפלילי, למפירי החוק. כחלק מהתהליך המנהלי לאכיפת החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, משרד העבודה והרווחה, מפעיל מפקחים מטעמו, העורכים ביקורות פתע בעסקים בדרך יזומה או עקב תלונות של עובדים. לאחר הביקורת בעסקים ובחברות, משרד העבודה והרווחה מוציא למעסיק או ”מזמין השירות" דו"ח ממצאים, הכולל פירוט ההפרות שנמצאו ומאפשר למעסיקים הזדמנות לתקן את ההפרה בתוך 30 יום.

"דוח תיקון הפרות" שנערך על ידי בודק שכר מוסמך, הנו המסמך שמשרד העבודה מקבל כאסמכתא לתיקון ההפרות שנמצאו בביקורת וממנו נגזרת ההחלטה האם להטיל עיצום כספי או להסתפק בהתראה מנהלית לעסק. כדי לאמת שאכן ההפרות תוקנו במלואן, משרד העבודה הכשיר בודקי שכר מוסמכים שאך ורק הם יכולים להוציא אישור בודק שכר על תיקון ההפרות. עם קבלת האישור והאסמכתאות לתיקון ההפרות, יבחן הממונה מטעם משרד העבודה את התיק ויחליט האם ניתן לבטל/לצמצם את העיצום הכספי או להסתפק בהתראה מנהלית. יודגש כי התקנות להגברת האכיפה (הפחתה של סכום העיצום הכספי) תשע"ב 2012 מבהירות, כי לא יפחית הממונה- משרד העבודה והרווחה, את סכום העיצום הכספי, אלא אם המציא המעסיק אישור בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

מה כולל תפקידו של בודק שכר?

תפקידו  ועיסוקו של בודק השכר הנו לוודא ולמנוע הפרת זכויותיהם של העובדים במקומות העבודה. במסגרת תפקידו, בודק השכר, עורך בדיקות סקר  אחת לתקופה  אצל מעסיקים ישירים ומזמיני שרות. כל זאת במטרה לבדוק שתנאי השכר העבודה של העובדים פועלים ומיישמים בהתאמה לחוקי  העבודה הנהוגים בארץ. כל זאת בהתאם לחוק  להגברת האכיפה של דיני העבודה שהוחל ב2012.  החוק מחייב את המעסיק ומזמין השרות לשמור על זכויות העובדים. סעיף 27  בחוק נותן למזמין השרות  הגנה מאחריות אזרחית למעסיק או למזמין השירות שמשרד העבודה כבר ערך אצלו ביקורת,  במידה  ויש ברשותו דוחות תקופתיים של בודק שכר כנדרש, ובתנאי שבודק השכר אישר שההפרה תוקנה במלואה. במצב זה משרד העבודה ישקול הפחתה של  גובה העונש הכספי בהתאם לאישור בודק השכר.

בודק שכר לבדיקה תקופתית מניעתית

יש להדגיש כי כל מעסיק רשאי למנות בודק שכר שיערוך בדיקות תקופתיות ויפיק דוח בודק שכר למעסיק. בדוח יצגו הפרות שהתגלו ותוקנו וכן דרכי התנהלות נכונה בשמירה על זכויות העובדים.

  • בדיקת שכר  להיכרות על ידי בודק שכר
  • בדיקת שכר חוזרת  על ידי בודק שכר
  • בדיקת שכר על ידי בודק שכר מוסמך לאחר גילוי ליקויים

בודק שכר בעת ביקורת משרד העבודה

אם וכאשר נערכת ביקורת של פקחי משרד העבודה, ישמש דוח בודק שכר כתעודת ביטוח למעסיק, הן לגבי הימנעות מעיצום כספי או הקלה משמעותי וזאת במידה ובכל זאת יימצאו ליקויים והפרות.

מהו הניסיון והידע של בודק השכר?

  • כדי לבצע את בדיקות השכר התקופתיות, בבחירת היקף המדגם של העובדים ובחירת העובדים, לבדיקת השכר ותנאי העבודה
  • ידע והבנה מהם המסמכים הנדרשים מהקבלן או מהמעסיק לצורך בדיקת השכר
  • מדובר בתפקיד המצריך מקצועיות ידע וניסיון בתחום, אחריות מקצועית גדולה  
  • הכנת  דוחות שכר והפקת אישורים על ידי בודק השכר

למי השרות של בודק שכר מתאים?

  • למעסיקים
  • למעסיקי עובדי קבלן
  • למעסיקים עובדים מהשטחים

צבי שוכמן בודק שכר

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך, בעל תעודת בודק שכר ממשרד העבודה. הוא מייעץ, מלווה ונותן שירות לבעלי עסקים, חברות ותאגידים. הליווי המקצועי על ידי בודק השכר נדרש, במצבים, שמשרד העבודה ומשרד הכלכלה פתחו נגד החברות והמעסיקים, תיקי חקירה בעקבות ההפרות של חוקי העבודה, הפרות בתלושי שכר, בתנאי עבודה. במצב זה עסקים וחברות רבות נדרשים לבודק שכר שילווה אותו באופן אישי ומקצוע בהתמודדות מול התביעה. צבי שוכמן בעל ניסיון רב ומוכח כבודק שכר, כחשב שכר בכיר וכמנהל חשבונות של עסקים רבים במשך שנים רבות. צבי שוכמן הנו בודק שכר מקצועי ביותר בעל ניסיון רב, מכיר היטב את מערכות השכר והנוכחות של העובדים. כחשב שכר הנו בעל ניסיון רב אל מול תחומי החקירה השונים מטעם משרד העבודה והכלכלה. צבי שוכמן, בודק השכר, נותן ייעוץ כללי לתיקון ההפרות, מומחה בחוקי העבודה מייצג בעלי עסקים מול משרד העבודה. צבי שוכמן ישמח לערוך ייעוץ וללוות מעסיקים ומזמני שירות מול משרד העבודה ומשרד הכלכלה.

נגישות