צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך

מה תפקידו של בודק שכר מוסמך?

תפקידו המרכזי של בודק שכר מוסמך הינו למנוע הפרת זכויותיהם של העובדים במקומות העבודה. בודק שכר מוסמך, עורך בדיקות שכר  תקופתיות  אצל מעסיקים ישירים או מעסיקי עובדי קבלן (מזמיני שרות), כדי לוודא שתנאי העבודה והשכר של העובדים מתאימים לחוקי  העבודה בישראל. במדינת ישראל ב-2012  נכנס לתוקפו החוק  להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק מחייב את המעסיק ומזמין השרות לשמור על זכויות העובדים. סעיף 27  בחוק נותן למזמין השרות  הגנה מאחריות אזרחית אם למעסיק או למזמין השירות  יש דוחות תקופתיים של בודק שכר מוסמך כנדרש, ולמעסיק או מזמין שירות שמשרד העבודה כבר ערך אצלו ביקורת, לאחר שבודק שכר יאשר שההפרה תוקנה . משרד העבודה ישקול הפחתה של  גובה העונש הכספי בהתאם לאישור בודק השכר.

מה הם הקריטריונים לבודק שכר מוסמך?

תפקיד בודק השכר מצריך שיקול מקצועי בעת עריכת בדיקות השכר התקופתיות. עבודתו ובבחירת היקף המדגם והעובדים, המסמכים הנדרשים מהקבלן או מהמעסיק לצורך בדיקת השכר. בהתאם לחוק להגברת האכיפה ולהגשה לוועדת העבודה מדובר בתפקיד מקצועי  ביותר המצריך ידע רב בתחום, אחריות מקצועית גדולה  לרבות הכנת  דוחות שכר והאישורים של בודק השכר המוסמך. בהתאם לחוק נקבעו בעלי מקצוע מסוימים  שעברו וסיימו הכשרה כבודקי שכר.

  • רואה חשבוןשעוסק בתחום
  • עורך דיןשעסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש.
  • חשב שכר מוסמך- בעל ותק וניסיון של מספר שנים במקצוע.
  • מבקר פנימי שעסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה.
  • יועץ מס מייצג שעסק בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה הנדרש.
  • כלכלן- או מי ששימש בעבר מפקח עבודה, שעסק במסגרת עבודתו בתחום שכר העבודה ודיני עבודה.

למי נערכות  השכר המדגמיות שעורך בודק השכר?

בודק שכר מוסמך עורך בדיקות מדגמיות על חלק מהעובדים, גם אצל מעסיקים ישירים וגם אצל מעסיקי עובדי קבלן.

מה כוללת בדיקת שכר תקופתית על ידי בודק שכר?

בדיקת היכרות או בדיקה חוזרת על ידי בודק שכר, תכלול לפחות שלושה חודשים של  העסקת העובדים שנכללות בתקופה שבין בדיקות השכר שערך בודק השכר. בודק השכר יבדוק בנוסף, לגבי  תשלום  עבור זכויותיהם של עובדים המתייחסים לחודש עבודה ימי חג ובעד חודש עבודה שבו משתלמים תשלומים חד פעמיים.

בדיקת שכר  היכרות על ידי בודק שכר מוסמך

בדיקת שכר הכרות על ידי בודק שכר מוסמך, נערכת ל 10% או 4 מעובדי הקבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה שבין הבדיקות, הגבוה מבניהם. בדיקה ראשונה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך בתקופה תוקפו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן. הבדיקה תערך לכל היותר, בתום 6 חודשים מתחילת החוזה בין מזמין השירות לקבלן. בדיקת שכר היכרות על ידי בודק שכר מוסמך, תתייחס לתקופה שבין חתימה על החוזה לבין תחילת ביצוע הבדיקה.

בדיקת שכר חוזרת  על ידי בודק שכר מוסמך

 בדיקת שכר חוזרת על ידי בודק שכר מוסמך, כוללת 8% מעובדי הקבלן בתקופה שבין הבדיקות או 2 מעובדי הקבלן, אשר הועסקו במהלך אותה תקופה הגבוה מבניהם. בדיקת השכר החוזרת על ידי בודק שכר, תכלול ככל שניתן לעובדים שלא נבדקו בבדיקה הקודמת,. בדיקת השכר החוזרת על ידי בודק שכר מוסמך, תערך לכל היותר שנה לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת. בדיקת השכר החוזרת   תערך, לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו, למעט בדיקה תקופתית, בעניינו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן.

בדיקת שכר על ידי בודק שכר מוסמך לאחר גילוי ליקויים

בדיקת שכר לאחר גילוי ליקויים על ידי בודק שכר מוסמך נערכת ל8% מעובדי הקבלן בתקופת ייחוס הבדיקה או 2 עובדי קבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה- הגבוה מבניהם. הבדיקה תכלול, ככל שניתן ,עובדים אשר לגביהם נמצאו הפרות בבדיקה הקודמת וכן עובדים שלא נכללו במדגם הקודם. הבדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו, שעניינה בחינה מחודשת של הליקויים שנמצאו בבדיקה השנתית ושל תלונות שהוגשו בתקופת הייחוס. כל זאת לכל היותר, 6 חודשים לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת שבה נתגלו הליקויים.

בדיקת תנאי עבודה ותשלומים על ידי בודק שכר מוסמך

בדיקת תנאי עבודה ותשלומים  על ידי בודק שכר מוסמך, כוללת את כל העובדים המועסקים בתקופה שבין הבדיקות. בדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך אשר עניינה בחינת סך כל התשלומים לקופת גמל המחויבים לפי ההוראות. בדיקת תנאי עבודה ותשלומים, תבוצע אחת לשנה והיא תתייחס לתשלומים לקופת גמל שבוצעו בשנה שקדמה לשנה שבה מתבצעת הבדיקה, כלל העובדים המועסקים בתקופת הייחוס.

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

צבי שוכמן הינו בודק שכר מוסמך, חשב שכר ותיק, בעל ניסיון של 30 שנה בהכנת משכורות וטיפול בזכויות עובדים. בהקמת מערכות ממוחשבות לחשבות שכר אצל מעסיקים גדולים ובינונים וכן מרצה לתוכנת שכר בקורסים לחשבי שכר באוניברסיטה הפתוחה, באורט ובמכללות פרטיות. צבי שוכמן עובד עם עסקים רבים ומגוונים. גדולים, בינונים וקטנים, עובדי קבלן ומשכורות לעובדים ישראלים ופלסטינאים בכל הקשור לשרותי חשבות שכר. השרות המקיף  של צבי שוכמן כולל מעבר לשרותי בודק שכר מוסמך על ידי משרד העבודה, גם שרותי  חשבות שכר ושרותי הנהלת חשבונות

גלילה למעלה