צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך

חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תפקידו להגן על עובדים מוחלשים, כמו עובדי קבלן ומעסיקים ישירים. כיום מבצע משרד העבודה ביקורות יזומות מטעמו, באמצעות בודק השכר המוסמך, באופן מדגמי וכן בעקבות תלונות ישירות של עובדים כדי לגלות הפרות שכר. בעקבות הפרות אלו ניתנים עיצומים כספיים בסכומים גבוהים לקבלן ולמעסיק.

מה תפקידו של בודק שכר מוסמך?

תפקידו המרכזי של בודק שכר מוסמך הינו למנוע הפרת זכויותיהם של העובדים במקומות העבודה. בודק שכר מוסמך, עורך בדיקות שכר תקופתיות אצל מעסיקים ישירים או מעסיקי עובדי קבלן (מזמיני שרות), כדי לוודא שתנאי העבודה והשכר של העובדים מתאימים לחוקי העבודה בישראל. במדינת ישראל ב-2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק מחייב את המעסיק ומזמין השרות לשמור על זכויות העובדים. סעיף 27 בחוק נותן למזמין השרות הגנה מאחריות אזרחית אם למעסיק או למזמין השירות יש דוחות תקופתיים של בודק שכר מוסמך כנדרש, ולמעסיק או מזמין שירות שמשרד העבודה כבר ערך אצלו ביקורת, לאחר שבודק שכר יאשר שההפרה תוקנה . משרד העבודה ישקול הפחתה של גובה העונש הכספי בהתאם לאישור בודק השכר.

בודק שכר מוסמך

מה הם הקריטריונים לבודק שכר מוסמך?

תפקיד בודק השכר מצריך שיקול מקצועי בעת עריכת בדיקות השכר התקופתיות. עבודתו ובבחירת היקף המדגם והעובדים, המסמכים הנדרשים מהקבלן או מהמעסיק לצורך בדיקת השכר. בהתאם לחוק להגברת האכיפה ולהגשה לוועדת העבודה מדובר בתפקיד מקצועי  ביותר המצריך ידע רב בתחום, אחריות מקצועית גדולה  לרבות הכנת  דוחות שכר והאישורים של בודק השכר המוסמך. בהתאם לחוק נקבעו בעלי מקצוע מסוימים  שעברו וסיימו הכשרה כבודקי שכר.

 • רואה חשבון– שעוסק בתחום
 • עורך דין– שעסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש.
 • חשב שכר מוסמך– בעל ותק וניסיון של מספר שנים במקצוע.
 • מבקר פנימי שעסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה.
 • יועץ מס מייצג שעסק בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה הנדרש.
 • כלכלן– או מי ששימש בעבר מפקח עבודה, שעסק במסגרת עבודתו בתחום שכר העבודה ודיני עבודה.

מה חשיבות הבדיקות התקופתיות על ידי בודק שכר מוסמך?

כל מעסיק חייב לבצע בדיקות שכר יזומות בעסק שלו כדי לוודא שהמעסיק מבצע את החובות הנדרשות בחוק ובדיני העבודה. בודק שכר מוסמך עורך בדיקות מדגמיות על חלק מהעובדים, גם אצל מעסיקים ישירים וגם אצל מעסיקי עובדי קבלן. בעקבות בדיקות השכר הנערכות על ידי בודק השכר, לעיתים מתגלות ומתבררות טעויות ואי עמידה בחוקי ודיני העבודה החוסכות למעסיק ולעובדי הקבלן. מעסיקים ומעסיקים עובדי קבלן העורכים באופן קבוע בדיקות שכר, במקרה של ביקורת שכר של משרד העבודה ו/או הכלכלה, יש להם את אפשרות  לבקש הפחתה של העיצום כספי בשלושים אחוז.
הבדיקות התקופתיות הנערכות על ידי בודק שכר מוסמך כוללות  בדיקת תשלומים לקופות גמל של כלל העובדים  ובדיקת יישום של חוקי העבודה של המדינה בבדיקת מדגמית של העובדים.

מה הן הפרות דיני עבודה השכיחות ביותר?

 • חריגה מהיקף שעות נוספות שבועיות -חוק שעות עבודה ומנוחה
 • אי מתן חופשה שנתית לעובדים -חוק חופשה שנתית
 • חוסר צבירה וניצול ימי חופשה- חוק חופשה שנתית
 • אי תשלום על שעות נוספות לעובדים- חוק שעות עבודה ומנוחה
 • חוסר העברת סכומים שנוכו משכר העובד -חוק הגנת השכר
 • אי תשלום הפרשות לפנסיה ולפיצויים -בהתאם לצווי ההרחבה
 • אי תשלום שכר מינימום ותוספת ותק- חוק שכר מינימום

למי נערכות בדיקות השכר המדגמיות שעורך בודק השכר?

בודק שכר מוסמך עורך בדיקות מדגמיות על חלק מהעובדים, גם אצל מעסיקים ישירים וגם אצל מעסיקי עובדי קבלן.

מה כוללת בדיקת שכר תקופתית על ידי בודק שכר?

בדיקת היכרות או בדיקה חוזרת על ידי בודק שכר, תכלול לפחות שלושה חודשים של  העסקת העובדים שנכללות בתקופה שבין בדיקות השכר שערך בודק השכר. בודק השכר יבדוק בנוסף, לגבי  תשלום  עבור זכויותיהם של עובדים המתייחסים לחודש עבודה ימי חג ובעד חודש עבודה שבו משתלמים תשלומים חד פעמיים.

בדיקת שכר היכרות על ידי בודק שכר מוסמך

בדיקת שכר הכרות על ידי בודק שכר מוסמך, נערכת ל 10% או 4 מעובדי הקבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה שבין הבדיקות, הגבוה מבניהם. בדיקה ראשונה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך בתקופה תוקפו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן. הבדיקה תערך לכל היותר, בתום 6 חודשים מתחילת החוזה בין מזמין השירות לקבלן. בדיקת שכר היכרות על ידי בודק שכר מוסמך, תתייחס לתקופה שבין חתימה על החוזה לבין תחילת ביצוע הבדיקה.

בדיקת שכר חוזרת  על ידי בודק שכר מוסמך

 בדיקת שכר חוזרת על ידי בודק שכר מוסמך, כוללת 8% מעובדי הקבלן בתקופה שבין הבדיקות או 2 מעובדי הקבלן, אשר הועסקו במהלך אותה תקופה הגבוה מבניהם. בדיקת השכר החוזרת על ידי בודק שכר, תכלול ככל שניתן לעובדים שלא נבדקו בבדיקה הקודמת,. בדיקת השכר החוזרת על ידי בודק שכר מוסמך, תערך לכל היותר שנה לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת. בדיקת השכר החוזרת   תערך, לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו, למעט בדיקה תקופתית, בעניינו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן.

מה חשיבות ליווי בודק שכר במבדק של משרד העבודה / הכלכלה?

לעסקים רבים הבדיקה של משרד העבודה והכלכלה מגיעה במפתיע הם אינם מוכנים לבדיקה ולעיתים הם אינם מבינים את משמעות הביקורת ולא פעם לא מיפנים לה את המקום המתאים. לכן  ליווי של  בודק שכר שמכיר את מהלך הבדיקה של משרד העבודה והכלכלה  בצורה מעמיקה ויסודית, מאפשר לבעל העסק ולמעסיק עובדי קבלן לחוש עם בודק השכר מטעמו ביטחון וידע מה לומר בביקורת וכיצד לנהל אותה. לאחר מכן בודק השכר יבדוק את ההפרות שהתגלו וכיצד ניתן לתקן את הליקויים ולהגישם למשרד העבודה/ הכלכלה.

בדיקת שכר על ידי בודק שכר מוסמך לאחר גילוי ליקויים

בדיקת שכר לאחר גילוי ליקויים על ידי בודק שכר מוסמך נערכת ל8% מעובדי הקבלן בתקופת ייחוס הבדיקה או 2 עובדי קבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה- הגבוה מבניהם. הבדיקה תכלול, ככל שניתן ,עובדים אשר לגביהם נמצאו הפרות בבדיקה הקודמת וכן עובדים שלא נכללו במדגם הקודם. הבדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו, שעניינה בחינה מחודשת של הליקויים שנמצאו בבדיקה השנתית ושל תלונות שהוגשו בתקופת הייחוס. כל זאת לכל היותר, 6 חודשים לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת שבה נתגלו הליקויים.

בדיקת תנאי עבודה ותשלומים על ידי בודק שכר מוסמך

בדיקת תנאי עבודה ותשלומים  על ידי בודק שכר מוסמך, כוללת את כל העובדים המועסקים בתקופה שבין הבדיקות. בדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך אשר עניינה בחינת סך כל התשלומים לקופת גמל המחויבים לפי ההוראות. בדיקת תנאי עבודה ותשלומים, תבוצע אחת לשנה והיא תתייחס לתשלומים לקופת גמל שבוצעו בשנה שקדמה לשנה שבה מתבצעת הבדיקה, כלל העובדים המועסקים בתקופת הייחוס.

כיצד דו"ח בודק שכר מהווה  תעודת ביטוח מפני עיצומים כספיים?

מעסיק שמזמין דו"ח בודק שכר אחת לתקופה עושה לעצמו תעודת ביטוח שיכולה לשמש אותו במקרה של ביקורת וועדות בפני המוסדות על נכונותו להתנהלות תקינה. תפקידו של בודק השכר לערוך בדיקת שכר בעסק או אצל הקבלן, לרבות הגשת  דוחות והמלצות לתיקון טעויות שביצע המעסיק או הקבלן. דו"ח בודק השכר כולל  המלצות לשיפור את ההתנהלות הכספית של המעסיק ו/או הקבלן. דו"ח בודק השכר לרבות המלצות מאפשר למעסיק ולקבלן להתמודד, לטפל ולחסוך עלויות גבוהות בגין תשלום עיצומים כספיים.

כיצד בודק שכר מוסמך מגן על מעסיקים וקבלנים?

הפרות שכר מאפיינות מעסיקים וקבלני עבודה כאחד, הנתונים לביקורת של משרד העבודה. רוב הפרות השכר על ידי מעסיקים נעשות בתום לב וכי בהחלט יש מה לעשות בנידון. הדבר קורה כאשר המעסיק והקבלן אינם מצויים בחוק ועושים בתום לב פעולות המנוגדות לחוק.

במסגרת הביקורת שנערכת על יד בודק שכר מוסמך, שעורך משרד העבודה, הוא מבקש לקבל מדגם משכורות של מגוון עובדים ובודק את כל הסעיפים הקשורים לדיני עבודה, למשל האם השכר שולם ובזמן, האם הופרשו כראוי כספים לקופות גמל, ועוד. במידה והתגלו הפרות מקבל המעסיק/הקבלן דו"ח הפרות ותוך 30 יום עליו להגיב כיצד הוא מטפל  בהפרה. במקרים אלו המעסיק או הקבלן פונים  לבודק שכר מוסמך. בודק השכר המוסמך מטפל ועובד מול ההנהלה כדי לתקן את ההפרות שהתגלו בחברה. לאחר מכן בודק השכר מוציא דו"ח למשרד העבודה, הכולל הצגת  הדברים שנעשו אצל המעסיק ו/או הקבלן בתום לב, וכן הפעולות שננקטו כדי לתקן את ההפרות ומניעתם בעתיד.

מה יתרונו של בודק שכר מוסמך?

בשוק העבודה המורכב של היום, הבטחת תגמול הוגן והוגן לעובדים חיונית הן לארגונים והן לעובדים. החוק מחייב את המעסיק ומזמין השרות לשמור על זכויות העובדים. זה המקום שבו בודק שכר מוסמך ממלא תפקיד חיוני. בודק שכר מוסמך הוא איש מקצוע מיומן שמעריך ומוודא את מבני השכר בארגון כדי להבטיח עמידה בתקנים בתעשייה, דרישות משפטיות. בודק השכר מוודא שתנאי העבודה והשכר של העובדים עומדים בתקנים של חוקי העבודה בישראל. בודק שכר עוסק בהבטחת לעמידה בדרישות המשפטיות עמידה בדרישות החוק היא היבט חיוני ביותר בניהול השכר. בודק שכר מוסמך בקיא בחוקי העבודה, בתקנות ובחקיקת שכר שווה. בודק שכר מוסמך מבטיח שהארגון יעמוד בחוקים ובתקנות אלה, תוך מזעור הסיכון למחלוקות משפטיות או עונשים. על ידי הישארות מעודכנת בתקנות ובחוקים בהתפתחויות המשפטיות האחרונות, בודק שכר מוסמך מבטיח כי נוהלי התגמול של הארגון מתיישבים עם ההנחיות המשפטיות המשתנות ומתפתחות עם הזמן. אחת מהאחריות המרכזיות של מפקח שכר מוסמך היא להבין היטב את מבני השכר והתגמול בארגון. זה כולל ניתוח של מרכיבי השכר השונים, כגון שכר בסיס, בונוסים, הטבות ותמריצים. על ידי הבנת המורכבויות של מבנים אלה, מפקח שכר מוסמך יכול להעריך ביעילות את התקינות והעמידה בחוק של הארגון. במצבים של הפרה של המעסיק וחוסר עמידה בתנאים הנדרשים בודק השכר המוסמך מטפל ועובד מול ההנהלה כדי לתקן את ההפרות השכר שאירעו בחברה. לאחר מכן בודק השכר מכין דו"ח למשרד העבודה, המציג את הבעיות שהיו אצל המעסיק ו/או הקבלן, וכן מציג את תוכנית העבודה והפעולות שנעשו כדי לתקן את ההפרות של חוקי השכר.

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

צבי שוכמן הינו בודק שכר מוסמך, חשב שכר ותיק, בעל ניסיון של 30 שנה בהכנת משכורות וטיפול בזכויות עובדים. בהקמת מערכות ממוחשבות לחשבות שכר אצל מעסיקים גדולים ובינונים וכן מרצה לתוכנת שכר בקורסים לחשבי שכר באוניברסיטה הפתוחה, באורט ובמכללות פרטיות. צבי שוכמן עובד עם עסקים רבים ומגוונים. גדולים, בינונים וקטנים, עובדי קבלן ומשכורות לעובדים ישראלים ופלסטינאים בכל הקשור לשרותי חשבות שכר. השרות המקיף  של צבי שוכמן כולל מעבר לשרותי בודק שכר מוסמך על ידי משרד העבודה, גם שרותי  חשבות שכר ושרותי הנהלת חשבונות.

נגישות