צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

דו"ח בודק שכר

מעסיק / "מזמין שרות" – דוח בודק שכר – תעודת הביטוח שלך

דוח בודק שכר מופק על ידי  בודק שכר מוסמך, לאחר בדיקה מדגמית במערכת השכר של המעסיק ו"מזמין השרות" המעסיק עובדי קבלן  הכולל איתור ליקויים והפרות, הפקת המלצות לתיקון ואישור שההפרות אכן תוקנו במלואן.

מה החשיבות של דו"ח בודק שכר?

מומלץ שמעסיק או "מזמין שירות" יעסיקו בין נותני השירות של העסק (רו"ח, עו"ד) גם בודק שכר, לקבלת דוחות תקופתיים אשר מופקים על ידי בודק שכר המוודאים שהמערכת השכר והתנאים לעובדים מופעלים כחוק ובהתאם לדיני העבודה..

דו"ח בודק שכר -ודאות שמערכת השכר מנוהלת כחוק

העסקת בודק שכר מוסמך, מאפשרת למעסיק  ו"למזמין השרות" לייצר ביטחון וודאות שמערכת השכר, תנאי העבודה וזכויות העובדים מנוהלים ונשמרים בצורה תקינה כחוק במקום העבודה שמנוהל או באמצעות קבלן..

בדיקת השכר על ידי בודק שכר מאפשרת למעסיק "למזמין השרות" המעסיק עובדי קבלן, לעקוב ולוודא שזכויות העובדים ניתנות להם כחוק על ידי הקבלן שמשלם את שכרם ותנאי העבודה שלהם.

החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה ודו"ח בודק שכר

סעיף 27 לחוק להגברת האכיפה מאפשר הגנה למעסיק ול"מזמין שירות" שנמצאו הפרות אצלו או אצל הקבלן, אם מתקיים אחד מאלה:

  • ההפרה של חוקי העבודה תוקנה במלואה.
  • "מזמין השרות" הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועשה כל שביכולתו לתקן את ההפרות. כאשר אם ההפרות לא תוקנו תוך זמן סביר עליו לבטל את החוזה עם הקבלן.
  • "מזמין השירות" הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בסמוך לפני מועד הפרת החובה ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן.
  • סעיף 14 לחוק להגברת האכיפה, מטיל על מנכ"ל של תאגיד שהוא מעסיק עובדים, אחריות אישית למניעה ולתיקון הפרות וזאת בנוסף לאחריות של התאגיד עצמו. דוח בודק שכר יכול להגן על התאגיד ועל המנכ"ל.

התקנות להגברת האכיפה  כוללות בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך מגדירות את הבדיקות שעל בודק השכר לערוך, את אופן הבדיקות, תדירות והיקף הבדיקה.

הפרות וליקויים בדו"ח בודק שכר

הפרות בדו"ח בודק שכר

הפרות של המעסיק או מזמין השרות  אשר נגרמו  כתוצאה מהיווצרות של הפרש תשלום או איחור  תשלום לעובדים ן/או למוסדות השונים. הדבר בא לידי ביטוי  בדרך כלל, שהמעסיק או מזמין השרות העביר בצורה חלקית או לא העביר תשלום  במלואו בגין הפרשות לעובדים בהתאם לחוק ולדיני העבודה. מדובר בהפרות של החוק הכוללות תשלום למוסדות המדינה השונים, לקרנות פנסיה והפרשי שכר המגיעים לעובדים.

ליקויים בדו"ח בודק שכר 

ליקויים בעסקים או אצל מזמיני השרות הבאים לידי ביטוי בדוח בודק שכר, הנובעים כתוצאה מכך שהמעסיק אינו עובד על פי הוראות החוק ודיני עבודה, שאין לגביהם השלכה כספית. לדוגמא ליקויים -שהמעסיק  אינו פועל בהתאם לתנאים ובהתאם לחוק הקשורים לשעות העבודה, שעות נוספות והמנוחה של העובדים, העסקת נשים שלא בהתאם לחוק העסקת בני נוער  שלא בהתאם לחוקי עבודת נוער  הקיימים במדינה ועוד.

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך – מכין דו"ח בודק שכר

צבי שוכמן בודק שכר, בעל ניסיון של מעל 30 שנה כמנהל חשבונות חיצוני וכחשב שכר במגוון רחב של עסקים,  בודק שכר מוסמך עוסקים מורשים, חברות בינוניות. עמותות, חברות גדולות ומורכבות. חברות מחו"ל שפועלות בישראל.

צבי שוכמן בעל ניסיון רב במתן יעוץ בתחום דיני העבודה ותחשיבים למעסיקים ומעסיקי עובדי קבלן, לעורכי דין לרואי חשבון וגם בפתרון סכסוכים כספיים בין עובדים למעסיקים. צבי שוכמן, מספק שירותים תקופתיים ללקוחותיו לרבות דוחות, בודק שכר תקופתיים ומייעץ איך לשמור על זכויות העובדים ולמעסיקים שהתגלו אצלם הפרות, מייעץ איך לתקן אותן ומוציא דו"ח תיקון הפרות.

צבי שוכמן עצמאי, מקצועי, בעל ניסיון רב, ניטרלי ואובייקטיבי, ללא חשש לניגוד עניינים, כנדרש בסעיף 44 לחוק. במסגרת עבודתו  נחשף  צבי שוכמן בודק שכר מוסמך, להפרות רבות של מעסיקים כלפי עובדיהם. כאשר מרביתן של ההפרות, נעשו בתום לב. חלקם הגדול תוקנו לפי היעוץ המקצועי שלו  כבודק שכר, ואף עברו בהצלחה, ביקורות של משרד העבודה והרווחה.

נגישות