צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

דוח בודק שכר מוסמך

דוח בודק שכר מוסמך והחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  

החוק להגברת האכיפה  נחקק ונכנס לתוקף בשנת 2012, לאחר הסכמות שהושגו בין ההסתדרות, המעסיקים והממשלה. מטרת החוק היא ייעול האכיפה של חוקי העבודה באמצעות דוח בודק שכר מוסמך. האכיפה נעשית באמצעות חוק המטיל עיצום כספי על מעבידים ומזמיני שירות. החוק  להגברת האכיפה מגביר את תחום האחריות האזרחית והפלילית של מעבידים ומזמיני שירות על ידי התערבות בחוזה ההתקשרות בין הצדדים. על מנת להימנע מהענישה הטבועה בחוק להגברת האכיפה, על המעסיקים להפעיל אמצעי בקרה המאפשרים לוודא עמידה בתנאים. האמצעי החשוב ביותר לבדיקת תנאים אלו הוא דו"ח בודק שכר מוסמך אשר מופק על ידי בודק שכר מוסמך.

מה הוא דו"ח בודק שכר מוסמך?

קיימים שני סוגים של דוח בודק שכר:

  1. דוח בודק שכר מוסמך שנערך, בעקבות פניה של המעסיק או מזמין השרות, כאמצעי מניעה וכדי לוודא שמערכת השכר פועלת בהתאם לחוק.

זהו דוח שוטף שמטרתו לבקש באופן שוטף את מערכת השכר ולשמור מפני הפרות. זוהי פעילות ששומרת על תקינות מערכת השכר ומשמשת כתעודת ביטוח למקרים של ביקורת מצד מפקחי משרד העבודה. הבדיקה מציגה הפרות וליקויים במידה ונמצאו. לאחר הבדיקה, בודק השכר מגיש דו"ח לבעל העסק, דו"ח זה מכיל פירוט ההמלצות שנמצאו והמלצות לתיקון. התיקונים של ההפרות, מקטינים את הסיכוי של בעל העסק לקבל קנסות ועיצומים בעתיד. לאחר תיקון ההפרות יוצא דוח בודק שכר המאשר את תיקון ההפרות.

  1. דוח תיקון הפרות, כאשר מפקחי משרד העבודה מגלים הפרות אצל עובד או עובדים ומאפשרים למעסיק, תוך זמן קצוב, לתקנן ולאשר את התיקונים באמצעות דוח בודק שכר מוסמך

מה היא החשיבות של דו"ח בודק שכר מוסמך?

דו"ח בודק שכר מוסמך מאפשר, למזמין השרות המעסיק או הקבלן, לייצר ביטחון ועבודה לפי החוק. דו"ח בודק שכר מוסמך מוודא שאין ליקויים במערכת השכר ושתנאי העבודה וזכויות המועסקים מנוהלים באופן תקין ובהתאם לדרישות החוק העדכניות.

מהו תהליך הכנת דו"ח בודק שכר מוסמך?

דו"ח בודק שכר מוסמך מופק לאחר בדיקה מדגמית של בודק השכר המוסמך במערכת השכר של המעסיק או מזמין השרות. על מנת להכין דו"ח בודק שכר מוסמך יש צורך ב:

  • רשימת כל העובדים ופרטי העסקתם.
  • בחירת העובדים המיועדים לבדיקה של שכר ותנאי עבודה. יש לבחור כ- 10% מהעובדים ולא פחות מ-4, על מנת לבצע את בדיקת השכר.

לאחר סיום איתור הליקויים וההפרות בעסק או אצל מזמין השירות, בודק השכר מפיק מסמך ראשוני הכולל את הליקויים וההפרות שנמצאו בעסק  וכן המלצות לתיקון ההפרות. הדו"ח מועבר למעסיק או למזמין השירות לצורך תיקון והצגת אישורים. לאחר תיקון ההפרות וקבלת האסמכתאות, בודק השכר מוציא דו"ח בודק שכר מוסמך.במקרה בו התקבלה אצל מעסיק התראה על כוונה לחיוב בעיצום כספי, יינתנו למעסיק 30 יום למתן תשובה. בזמן הזה על המעסיק לתקן את ההפרות שהוצגו במכתב המפקח, להציג אישורים על תיקון ההפרות ואז יוצא לו דוח בודק שכר מוסמך שמציג את ההפרות ותיקונן. דוח זה יוגש למעסיק ועליו להעבירו למפקח.

כיצד מוגדרות הפרות וליקויים בדו"ח בודק שכר מוסמך?

ישנם שני סוגים של הפרות, על פיהן ייקבע תוכן הדו"ח:

הפרות בדו"ח בודק שכר

הפרות הנובעות מהפרש תשלום למוסדות השונים או לעובד, או שהועברו באיחור. משמעותן היא שהמעסיק לא ביצע הפרשות לעובדים בהתאם לדיני עבודה באופן מלא או חלקי. ההפרות הללו מצריכות תשלום למוסדות המדינה השונים, לקרנות פנסיה והפרשי שכר המגיעים לעובדים.

ליקויים בדו"ח בודק שכר 

ליקויים בעסקים מוגדרים כתוצאה מהפרות שאינן כרוכות בהפרשי תשלום למוסדות השונים, אך המעסיק אינו פועל על פי הוראות דיני עבודה, שאינם בעלי השלכה כספית. כמו למשל ליקויים בהם המעסיק  אינו עומד בתנאים ובהוראות החוקים המתייחסים לשעות העבודה והמנוחה של העובדים, העסקת בני נוער  שלא בהתאם לחוקי עבודת נוער  הקיימים במדינה, שעות נוספות, או העסקת נשים שלא בהתאם לחוק עבודת נשים.

כיצד מדרגים את  חומרת ההפרות בדו"ח בודק השכר מוסמך?

חומרת ההפרות בדו"ח  בודק השכר מדורגת על פי ההוראות המפורטות בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה, ולפי צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר, כמו גם, לאחריות אזרחית או פלילית של מזמין  השרות.

אחריות אזרחית של מזמין השירות בדו"ח בודק שכר מוסמך

כלומר, תביעה אפשרית מצד העובד כלפי מזמין השירות ו/או עיצום כספי המוטל על ידי הממונה מטעם משרד העבודה כלפי מזמין השירות. אחריות פלילית של מזמין השירות בדו"ח בודק השכר המוסמך. אחריות פלילית של המנהל הכללי של התאגיד, או מזמין השירות, הכוללת את הנזק הישיר של האחריות האזרחית והאחריות הפלילית על פי החוק להגברת האכיפה.

מה הם הסוגים השונים של ההפרות אליהן מתייחס דוח בודק שכר מוסמך?

הפרה בודדת הנכללת בדו"ח בודק שכר מוסמך

הפרה בודדת הנגרמת, לרוב, מאי- עמידה בהוראות  המפורטות בתוספת השלישית של החוק, להגברת האכיפה של דיני עבודה. מדובר בהפרה שנגרמה באופן חד פעמי ושאין לה  השלכה על הוראות אחרות המפורטות בתוספת השלישית .

הפרה נמשכת הנכללת בדו"ח שכר מוסמך

הפרה הנמשכת אצל המעסיק  גם לאחר תקופת הבדיקה של בודק השכר

הפרה רוחבית  הנכללת בדו"ח בודק שכר מוסמך

הפרה מסוג זה מתגלה כאשר נעשית בדיקה מדגמית על ידי בודק שכר מוסמך אצל אחד העובדים המועסקים, יחד עם זאת היא מתגלה גם אצל עובדים נוספים בעסק.

הפרה עם השלכות הנכללת בדו"ח בודק שכר מוסמך

הפרה זו מפורטת בתוספת השלישית של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה. מדובר בהפרה שגרמה להפרות נוספות בהוראה אחרת המפורטת בתוספת השלישית.

הפרה הנובעת מהפרש תשלומים למוסדות השונים בדו"ח בודק שכר מוסמך

הפרה הנובעת מאי- תשלומי הפרש למוסדות השונים. במצב זה יאפשר למזמין הדו"ח לבצע תיקונים באופן רטרואקטיבי, בהתאם  לשינוי החוקים בהווה ובעתיד של הפרות ובטווח של 30 ימים מתאריך מסירת הדו"ח בודק השכר המוסמך למזמין השרות. במידה ולאחר 30 יום לא מתקבל דיווח מהמעסיק  או מזמין השרות בנוגע לתיקון כל הליקויים אשר  מפורטים בדו"ח בודק שכר מוסמך. בודק השכר המוסמך יוציא  דו"ח  בודק שכר סופי המפרט את ההפרות שנמצאו אצל המעסיק או הקבלן.

אם ההפרות טופלו בטווח של 30 יום, ידגיש בודק השכר המוסמך בדו"ח, כי כל הליקויים טופלו, תוקנו ונבדקו על יד בודק השכר המוסמך. אם, תוקנו רק חלק מהליקויים וההפרות, בודק השכר המוסמך יציין  את הממצאים בצורה מפורטת וברורה  בדו"ח  בודק שכר מוסמך סופי.

הפרות שאינן כרוכות בביצוע תשלומי הפרשים למוסדות השונים בדוח בודק שכר

במצבים של הפרות שאינן כרוכות בביצוע תשלומי הפרשים למוסדות השונים, מוציא בודק השכר המוסמך דו"ח ביניים. את הדו"ח עליו להציג למעסיק או מזמין השירות על מנת לאפשר לו לתקן את הליקויים. לאחר מספר ימים יגיש בודק השכר המוסמך דו"ח  בודק שכר סופי. אם בבדיקה הראשונית, לא נמצאו הפרות הקשורות לדיני עבודה, בודק השכר המוסמך יוציא דו"ח בודק שכר מוסמך, המאשר כי לא נמצאו הפרות  בבדיקת בודק השכר המוסמך.

דו"ח בודק שכר מוסמך המופק ע"י צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בעל ניסיון רב במתן יעוץ בתחום דיני העבודה ותחשיבים למעסיקים ומעסיקי עובדי קבלן, לעורכי דין לרואי חשבון וגם בפתרון סכסוכים כספיים בין עובדים למעסיקים.

מספק שירותים תקופתיים ללקוחותיי לרבות דוחות בודק שכר תקופתיים ומייעץ איך לשמור על זכויות העובדים ולמעסיקים שהתגלו אצלם הפרות, אני מייעץ איך לתקן אותן ומוציא דו"ח תיקון הפרות. עצמאי, מקצועי, בעל ניסיון רב, ניטרלי ואובייקטיבי, ללא חשש לניגוד עניינים, כנדרש בסעיף 44 לחוק. במסגרת עבודתו  נחשף להפרות רבות של מעסיקים כלפי עובדיהם. כאשר מרביתן, נעשו בתום לב. חלקם הגדול תוקנו לפי היעוץ המקצועי שלי כבודק שכר, ואף עברו בהצלחה, ביקורות של משרד העבודה והרווחה.

נגישות